THOUGHTFUL INVESTING

Jesteśmy prywatną firmą zarządzającą funduszami Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) na rynkach finansowych świata, działającą w oparciu o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 332. 

Firma

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy zespołem zarządzającym Altum Capital – jedną z pierwszych spółek w Polsce świadczącą usługi zarządzania
na rzecz Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. Umożliwiamy inwestorom ASI lokowanie funduszy w szeroki zakres instrumentów na regulowanych rynkach finansowych. W szczególności na rynkach instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowią surowce i towary, akcje, obligacje, indeksy.

Przedmiotem naszych inwestycji są również akcje spółek, waluty, obligacje skarbowe i korporacyjne oraz fundusze inwestycyjne typu exchange-traded funds (ETF) notowane na giełdach krajów OECD, Singapuru i Hongkongu.

Ponadto współpracujemy z osobami prywatnymi i firmami przy tworzeniu specjalistycznych funduszy prywatnych w formie ASI (np. funduszy rodzinnych czy firmowych), którymi profesjonalnie zarządzamy. Nasze usługi dają inwestorom szansę dostępu do wielu nowych produktów inwestycyjnych poza powszechnym rynkiem otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

Niezależność i elastyczność strategii

Altum Capital nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej, bankowej, ubezpieczeniowej czy firmy maklerskiej, co wpływa na niezależność podejmowanych decyzji inwestycyjnych i elastyczność we wdrażaniu nowych rozwiązań w celu realizacji przyjętych strategii inwestycyjnych. 

Realizujemy strategię Absolutnej Stopy Zwrotu, czyli generowania pozytywnych wyników niezależnie od koniunktury rynkowej. Szeroki wybór instrumentów, w które lokujemy aktywa, umożliwia odpowiednią dywersyfikację lokat, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, a przed wszystkim wykorzystanie wielu okazji inwestycyjnych z korzyścią dla inwestorów ASI.

Usługi na rzecz Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI)

Altum Capital w ramach usługi zarządzania, m.in.:

INWESTYCJE – RYNKI I BRANŻE, W KTÓRE INWESTUJEMY

Altum Capital działa globalnie, dostarczając inwestorom nowe rozwiązania inwestycyjne. 

SUROWCE ENERGETYCZNE

  ropa naftowa
  gaz ziemny
  benzyna
  diesel

SUROWCE ROLNE

  pszenica
  kukurydza
  ziarno soi
  olej sojowy
  śruta sojowa
  rzepak
  kawa
  kakao
  cukier
  bawełna

SUROWCE PRZEMYSŁOWE

  miedź
  aluminium
  cynk
  ołów
  stal

METALE SZLACHETNE

  złoto
  srebro
  platyna
  pallad

AKCJE I OBLIGACJE

  Dow Jones
  S&P 500
  DAX
  FTSE 100
  NASDAQ 100
  WIG
  Obligacje i kontrakty terminowe na stopy procentowe

WALUTY

  EUR
  USD
  CHF
  GBP
  JPY
  PLN

BRANŻE, W KTÓRE INWESTUJEMY

KATEGORIE LOKAT, W KTÓRE INWESTUJEMY

PODSTAWY STRATEGII ALTUM CAPITAL

Realizujemy

Inwestujemy

Stosujemy

NASZE WARTOŚCI

Prowadzimy działalność w zakresie zarządzania Alternatywni Spółkami Inwestycyjnymi w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i w zgodzie z zasadami uczciwego obrotu.    

PRZEJRZYSTOŚĆ

Nasza działalność inwestycyjna prowadzona jest w sposób przejrzysty i uczciwy, z poszanowaniem prawa i interesu współpracowników, inwestorów i akcjonariuszy.

CELE

Stawiamy sobie cele inwestycyjne tak by zapewnić regularny wzrost wartości kapitału przy zachowaniu optymalnego poziomu ryzyka.

RELACJE

Skupiamy inwestorów myślących perspektywicznie i podejmujących odważne, ale i przemyślane decyzje. Tworzymy zespoły inwestorów działających w różnych branżach. Stawiamy na wymianę doświadczeń.

ZAANGAŻOWANIE

Wykorzystujemy w najlepszy sposób zdobyte na rynkach doświadczenie, umiejętności i kompetencje. Inwestycje na rynkach finansowych to nasza pasja.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (ESG)

„Ujawnienie informacji związanych z równoważonym rozwojem (art. 23 Rozporządzenia RTS)”

„Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju” (art. 12 ust. 2 Rozporządzenia RTS)

ALTERNATYWNY FUNDUSZ SIGMA ONE

Altum Capital zarządza własnym alternatywnym funduszem Sigma One ASI.

NASZ ZESPÓŁ

W skład zespołu zarządzającego Altum Capital wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze inwestycji na rynkach finansowych, pełnienia funkcji zarządczych w spółkach handlowych oraz doradztwa prawnego.

Michał Kręcisz

  • Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów MBA UG/Copenhagen Business School. Doradca Inwestycyjny w zakresie projektów inwestycyjnych w nieruchomości/SGH.

  • Analityk i aktywny inwestor na GPW i rynkach surowców. Od 1993- 2016 roku związany z branżą inwestycyjną i developerską. Z inwestycjami na rynkach finansowych surowców i akcji związany od 2010 r.

  • PM w firmach: Capita Beard Dove, ING Real Estate, GE Money Bank, HBreavis, IkeaCenters Moskwa oraz w projektach inwestycyjnych: Holland Park, Dworzec Autobusowy Warszawa Centralna, Złote Tarasy, GE Money Bank, Gdański Business Center, rozbudowy obiektów w Moskwie

Piotr Grela

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Autoryzowany Trener od ponad 17 lat. Współzałożyciel jednej z największych polskich prywatnych firm handlowych działających na rynku surowców rolnych 1992-2008. Związany z rynkami kontraktów terminowych handlowanych na Chicago Board of Trade od 1996 r. Jeden ze światowych ekspertów analizy technicznej opracowanej przez Joe DiNapolego. Praktyk rynków finansowych. Handlujący aktywnie na rynkach kontraktów terminowych, rynkach akcji i rynku forex od ponad 25 lat.

Prowadził liczne, szkolenia podczas prestiżowych konferencji:

  • Podczas The Traders’ Expo w Londynie, w marcu 2012 r, The Traders’ Expo w Nowym Jorku w lutym 2016 – jako pierwszy Polak w historii,

  • Na MoneyExpo Trading w Pradze oraz ForexExpo w Moskwie w 2015 roku, konferencjach Wall Street i warsztatach Profesjonalny Inwestor o organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,

  • W listopadzie’13 poprowadził szkolenie podczas słynnego The World Money Show w Londynie – obok takich sław jak John Bollinger czy Jim Rogers.

Autor i współautor książek: „Rynki terminowe. Koncepcja i systemy transakcyjne” oraz „Sukces na giełdzie” i „Poziomy DiNapolego. Praktyczne zastosowanie analizy Fibonacciego na rynkach inwestycyjnych” wydanie II 2019.

Piotr Korpas

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny. Posiada 30 letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Kontakt

Altum Capital Sp. z o.o.

NIP: 5862378294 REGON: 521451274

KRS: 0000959214

LEI: 2594005MSA5MJT63DQ79

NOTA PRAWNA

Altum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-521, Al. Zwycięstwa 241/13, NIP 586-237-82-94, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000959214, Regon 521451274, kod LEI KDPW 2594005M5A5MJT63DQ79, kapitał zakładowy 40.000,00 złotych, opłacony w całości.

Działalność ALTUM Capital Sp. z o.o. regulowana jest przez ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi – Dz.U. 2022 poz.1523.

Art. 70f i art. 70k  ww. Ustawy o funduszach inwestycyjnych obowiązujące od dnia 29.09.2023, stanowią:

Alternatywna Spółka Inwestycyjna może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartości jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60.000 eur. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału, … , nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Altum Capital Sp. o.o. działa jako zewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w oparciu o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) dokonanym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 332.

Wyłącznym przedmiotem działalności Altum Capital  Sp. z o.o.  jest zarządzanie alternatywnymi spółkami  inwestycyjnymi  i wprowadzanie ich do obrotu.  

Usługi realizowane przez Altum Capital Sp. z o.o na rzecz zewnętrznie zarządzanych ASI charakteryzują się ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza, że wartość aktywów ASI może podlegać okresowym wahaniom. Niezależnie od stosowanych przez Altum Capital Sp. z o.o. metod zarządzania ryzykiem, należy brać pod uwagę, że cel inwestycyjny ASI może nie zostać w danym okresie osiągnięty lub może przesunąć się w czasie. Inwestowanie wiąże się z fundamentalnym ryzykiem utraty przynajmniej części powierzonych środków.

Michał Kręcisz

CEO

 

Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów MBA UG/Copenhagen Business School. Doradca Inwestycyjny w zakresie projektów inwestycyjnych w nieruchomości/SGH. Analityk i aktywny inwestor na GPW i rynkach surowców. Od 1993- 2016 roku związany z branżą inwestycyjną i developerską. Z inwestycjami na rynkach finansowych surowców i akcji związany od 2010 r.

PM w firmach: Capita Beard Dove, ING Real Estate, GE Money Bank, HBreavis, IkeaCenters Moskwa oraz w projektach inwestycyjnych: Holland Park, Dworzec Autobusowy Warszawa Centralna, Złote Tarasy, GE Money Bank, Gdański Business Center.

Michał Kręcisz

CEO

 

Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów MBA UG/Copenhagen Business School. Doradca Inwestycyjny w zakresie projektów inwestycyjnych w nieruchomości/SGH. Analityk i aktywny inwestor na GPW i rynkach surowców. Od 1993- 2016 roku związany z branżą inwestycyjną i developerską. Z inwestycjami na rynkach finansowych surowców i akcji związany od 2010 r.

PM w firmach: Capita Beard Dove, ING Real Estate, GE Money Bank, HBreavis, IkeaCenters Moskwa oraz w projektach inwestycyjnych: Holland Park, Dworzec Autobusowy Warszawa Centralna, Złote Tarasy, GE Money Bank, Gdański Business Center.

Piotr Grela

CIO


Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Autoryzowany Trener technik DiNapolego od 2004 roku. Współzałożyciel jednej z największych polskich prywatnych firm handlowych działających na rynku surowców rolnych 1992-2008. Związany z rynkami kontraktów terminowych handlowanych na Chicago Board of Trade od 1996 r. Jeden ze światowych ekspertów analizy technicznej opracowanej przez Joe DiNapolego. Praktyk rynków finansowych. Handlujący aktywnie na rynkach kontraktów terminowych, rynkach akcji i rynku forex od ponad 25 lat.

Prowadził liczne, szkolenia podczas prestiżowych konferencji:

Podczas The Traders’ Expo w Londynie, w marcu 2012 r., The Traders’ Expo w Nowym Jorku w lutym 2016 – jako pierwszy Polak w historii,

Na MoneyExpo Trading w Pradze oraz ForexExpo w Moskwie w 2015 roku, konferencjach Wall Street i warsztatach Profesjonalny Inwestor organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,

W listopadzie’13 poprowadził szkolenie podczas słynnego The World Money Show w Londynie – obok takich sław jak John Bollinger czy Jim Rogers.  

Był także gościem docenianego przez środowisko inwestorów międzynarodowego kongresu FxCuffs i Invest Cuffs oraz uczestnikiem organizowanego przez TV programu „Milion w portfelu”.

Autor i współautor książek: „Rynki terminowe. Koncepcja i systemy transakcyjne” oraz „Sukces na giełdzie” i „Poziomy DiNapolego. Praktyczne zastosowanie analizy Fibonacciego na rynkach inwestycyjnych” wydanie II 2019.

Piotr Grela

CIO


Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Autoryzowany Trener technik DiNapolego od 2004 roku. Współzałożyciel jednej z największych polskich prywatnych firm handlowych działających na rynku surowców rolnych 1992-2008. Związany z rynkami kontraktów terminowych handlowanych na Chicago Board of Trade od 1996 r. Jeden ze światowych ekspertów analizy technicznej opracowanej przez Joe DiNapolego. Praktyk rynków finansowych. Handlujący aktywnie na rynkach kontraktów terminowych, rynkach akcji i rynku forex od ponad 25 lat.

Prowadził liczne, szkolenia podczas prestiżowych konferencji:

Podczas The Traders’ Expo w Londynie, w marcu 2012 r., The Traders’ Expo w Nowym Jorku w lutym 2016 – jako pierwszy Polak w historii,

Na MoneyExpo Trading w Pradze oraz ForexExpo w Moskwie w 2015 roku, konferencjach Wall Street i warsztatach Profesjonalny Inwestor organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,

W listopadzie’13 poprowadził szkolenie podczas słynnego The World Money Show w Londynie – obok takich sław jak John Bollinger czy Jim Rogers.  

Był także gościem docenianego przez środowisko inwestorów międzynarodowego kongresu FxCuffs i Invest Cuffs oraz uczestnikiem organizowanego przez TV programu „Milion w portfelu”.

Autor i współautor książek: „Rynki terminowe. Koncepcja i systemy transakcyjne” oraz „Sukces na giełdzie” i „Poziomy DiNapolego. Praktyczne zastosowanie analizy Fibonacciego na rynkach inwestycyjnych” wydanie II 2019.

Piotr Korpas

Radca prawny

 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny. Posiada 30 letnie doświadczenie zawodowe.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej średnich i dużych przedsiębiorstw.